Adatkezelési Tájékoztaó

Adatkezelési tájékoztató (ERGO – Európai Regionális Szervezet)

Az alábbi tájékoztató közreadást az Európai Unió egységes adatvédelmi rendelete írja elő. A tájékoztató közreadására vonatkozó kötelezettségünket a hazai jogszabályok közül az Info törvény erősíti meg. A tájékoztatónak a vonatkozó előírások értelmében könnyen elérhetőnek és közérthetőnek kell lennie.

 1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

ERGO – Európai Regionális Szervezet

Az ERGO törvényes képviselője: Ékes Ilona egyesületi elnök,

adatvédelmi tájékoztatással megbízott munkatársa: Boros Annamária projektvezető

Székhelyünk címe: 1052 Budapest Kálvin tér 5. fsz. 8.

Telephelyünk: 1052 Budapest Kálvin tér 5. fsz. 8.

A weboldalunk címe: www.ergo-net.hu

e-mail: ergonetinfo@gmail.com

 

 1. Az adatkezelés célja:

2.1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

2.2. Az önkormányzat által kezelni kívánat adatok köre kizárólag a www.ergo-net.hu oldalon, illetve a rendezvényeink regisztrációs űrlapjának kitöltése során a hírlevélre feliratkozók részére elektronikus úton továbbítandó tájékoztatás küldésére irányul. Ezek első sorban az aktuális szervezeti információkról való tájékoztatást, programjaink ajánlását, aktuális rendezvények, események népszerűsítését, civil hírek, információk kiajánlását, a civil szférában való részvétel népszerűsítését szolgálja.

 

Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatait kizárólag akkor kezeljük, ha ehhez a hozzájárulását adja. Ön a jelentkezési lap adatainak kitöltésével járul hozzá a személyes adatainak kezeléséhez.

Ám tudnia kell, hogy más indokunk is van a személyes adatainak kezelésére.

 • az állami és magán pályázati források, támogatások felhasználásával összefüggésben jogszabály és szerződés is kötelez.
 • vagy a rendezvény megvalósítása érdekében kötött más szervezettel, intézménnyel, vállalkozással kötött szerződés kötelez.   

 

 1. A kezelt adatok köre:

Rendezvény szervezésével kapcsolatban:

 • résztvevő, illetve szervezet képviselőjének, kapcsolattartójának neve és elérhetősége: e-mail címe, telefonszáma:
 • A Google Inc, mint a Google Drive űrlapkitöltő és összegző felület üzemeltetője által a kérdőívet kitöltőktől begyűjtött a rendszer használatával összefüggő adatok

Rendezvény helyszínén történő regisztráció során:

 • név, e-mail cím, telefonszám, település, születési év

Rendezvény nyilvánosságával és dokumentálásával kapcsolatban:

 • a rendezvényen készült fotó, video dokumentáció, hangfelvétel
 • a rendezvényről www.ergo-net.hu honlapon, valamint az ERGO által gondozott Facebook oldalakhoz kapcsolódó felhasználói adatok.

 

3.2. Adatkezelés helye: 1052 Budapest, Kálvin tér 5. fsz. 8. ERGO – Európai Regionális Szervezet szervere.

3.3. Az adatok törlésének határideje:
Az adatkezelésére első sorban az érintett adataira irányuló törlési kérelméig kerül sor. Az adatfelvétel kezdetétől bármikor lehetősége van az érintettnek adatai törlésére irányuló kérelemmel a hírlevél kiküldési listájáról leiratkozni.

3.4. Az adat kezelője:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen esetben

Név: ERGO – Európai Regionális Szervezet

Cím: 1052 Budapest, Kálvin tér 5. fsz. 8.
Adószáma: 18716896-2-41
E-mail cím: ergonetinfo@gmail.com
Honlap: www.ergo-net.hu
Telefonszám: 06 1 785 6921
Képviselő neve: Ékes Ilona

3.5. Az adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Cím: 1052 Budapest, Kálvin tér 5. fsz. 8.
Adószáma: 18716896-2-41
E-mail cím: ergonetinfo@gmail.com
Honlap: www.ergo-net.hu
Telefonszám: 06 1 785 6921
Képviselő neve: Ékes Ilona

3.6. Adatfeldolgozás tényleges megvalósulása: szerver szolgáltatás, adatrögzítés, adattárolás, hírlevél küldése elektronikus úton. Az adatfeldolgozás az ERGO – Európai Regionális Szervezet telephelyén lévő szerveren történik. Az adatfeldolgozási tevékenységeket Boros Annamária projektvezető végzi.
3.7. Az adatok megismerésére jogosult szervezeti egységek köre, adatkezelési műveletei:

3.8. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-140479/2018.

3.9. Adatbiztonsági tájékoztatás
Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles:
– az adatkezelési műveleteket megtervezésénél és végrehajtásnál az érintettek magánszférájának védelmét biztosítani,
– az adatok biztonságáról gondoskodni,
– megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek,
– az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen,
– különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
3.10. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

 1. f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
  11. Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak tekintettel kell lennie a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
  3.12. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:
  a) Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon.
 2. b) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg.
 3. c) Az adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
 4. d) Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fenn áll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 5. e) Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves –és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 6. f) A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
 7. g) Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 8. h) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
  – személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  – a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  – törvényben meghatározott egyéb esetben.
 9. i) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést –beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
 10. j) Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 11. k) Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősségalól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kártérítés nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

3.12. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 14 10
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kapcsolat

ergonetinfo@gmail.com
1052 Budapest,
Kálvin tér 5. fszt. 8.

Facebook

Hasznos linkek